skip to Main Content

Aanpakken van bodemverontreiniging

Is (water)bodemsanering onderdeel van uw project? Schakel dan AW Vessies Infra in. Wij zijn in het bezit van het BRL SIKB 7000 certificaat. Dat betekent dat wij een erkend en gecertificeerd (water)bodemsaneringsbedrijf zijn. U hoeft voor uw project niet met meerdere partijen te werken, u kunt de regie over uw project volledig aan ons overlaten. Dat scheelt u weer de nodige hoofdbrekens. Wij nemen de bodemsanering mee in de planning, voeren het uit en zorgen dat het grondwerk in uw project aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoet.

Eén partij voor uw waterbodemsanering

AW Vessies Infra mag ook waterbodemsaneringen uitvoeren. Wij zijn gecertificeerd om vervuilde bagger op een veilige en milieutechnisch verantwoorde manier te verwijderen. Het komt regelmatig voor dat wij onze gespecialiseerde kennis en kunde inzetten bij een project. Zo blijkt tijdens natuurontwikkelingsprojecten of het bouwrijp maken van terreinen nog al eens dat het slib in een watergang vervuild is. Wij kunnen dan het ontgraven van de watergang, sloot of vijverpartij voor u uitvoeren en zorgen ervoor dat de diverse werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd. U werkt dus gewoon met één partij. Wel zo makkelijk en het project ondervindt geen onnodige vertraging.

BRL SIKB 7000 ‘Uitvoering bodemsanering’

AW Vessies Infra heeft het BRL 7000 certificaat en werkt volgens een nauwkeurige procedure. Verontreinigde grond wordt, zoals de wet vereist, afgevoerd naar erkende verwerkers.
Wij beschikken over de volgende protocollen:

  • BRL SIKB – protocol 7001
    Landbodemsanering met conventionele methoden. Hieronder vallen ontgraven en afvoeren van vervuilde grond en grondwateronttrekking.
  • BRL SIKB – protocol 7003
    Waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem: verwijderen vervuilde baggerspecie

Werken met een Veiligheids- & gezondheidsplan

Het is bij saneringen van vervuilde bodem essentieel voldoende zorg aan de werkwijze en veiligheidsmaatregelen te besteden. AW Groep stelt daarom voor iedere sanering een V&G-plan op waarin wij de specifieke eisen, risico’s en maatregelen beschrijven. Onze medewerkers krijgen een speciale opleiding voor bodemsaneringen en we laten ze elke jaar medisch keuren.

Wilt u meer weten over onze aanpak bij bodemsaneringen, de afvoer van vervuilde grond of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op.