Project: Natuurherstel cluster Dronkendel

Project:

Natuurherstel cluster Dronkendel

In cluster Dronkendel, een gebied noordelijk van de Oosterplas in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is het duingebied door AW Groep hersteld. Invasieve exoten zijn verwijderd zodat andere plantsoorten de ruimte krijgen om te groeien.

In de jaren ’90 heeft er een brand gewoed in het bos bij Dronkendel, waar destijds een huis stond. Het bos dat daarna is aangeplant bestaat uit één soort naaldboom en twee lindes die ooit bij de ingang van het huis stonden.

Uit bodem- en historisch onderzoek is gebleken dat deze plek geen bosgroeiplaats is. Het bestaande bos verjongt niet meer en het lukt niet om het in een gemengd bos om te vormen. Daarnaast ontstaat er veel Amerikaanse vogelkers op de bosbodem. Dit is een exoot die de neiging heeft om te woekeren en duingraslanden en struwelen te overgroeien.

De beste oplossing in dit geval, is om het bos te verwijderen en om te vormen naar duingrasland. De twee lindes blijven staan en krijgen meer ruimte en licht.

Gevoel voor de natuurwaarden

AW Groep is zich ervan bewust dat het werkgebied kwetsbaar is. Onze collega’s begrijpen de waarden van het gebied en zetten dit om in correct en zorgvuldig handelen. Er wordt rekening gehouden met aanwezige waardevolle plantensoorten en buiten het bewerkingsgebied wordt de schade tot een minimum beperkt.

Daarnaast vraagt het project zorgvuldigheid bij de chauffeurs door de aanwezige recreanten. Het is belangrijk dat de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd worden afgerond. Hierna begint het broedseizoen en hebben dieren alle ruimte nodig om rustig te broeden.

Opdrachtgever
PWN