Project: Verbreding A4 Vlietland – N14

Project:

Verbreding A4 Vlietland – N14

AW Infrabouw heeft in opdracht van Comol5 een deel uitgevoerd aan de aanpassingen van de A4. De A4 tussen Vlietland en de N14 wordt verbreed van 2×3 naar 2×4 rijstroken.

Comol5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Dit deel omvat de aanleg van de nieuwe N434 (RijnlandRoute) tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een tunnel onder Voorschoten door en aanpassingen aan de A4 en de A44. AW Infrabouw heeft in opdracht van Comol5 een deel uitgevoerd aan de aanpassingen van de A4. De A4 tussen Vlietland en de N14 wordt verbreed van 2×3 naar 2×4 rijstroken. Deze verbreding vindt plaats in de middenberm en in beide richtingen. Om in de termen van Comol5 te blijven, sprak men over HRL (Hoofd Rijbaan Links – richting van Den Haag naar Amsterdam) en HRR (Hoofd Rijbaan Rechts – richting van Amsterdam naar Den Haag). Om overlast voor de weggebruikers te minimaliseren, zijn alle werkzaamheden in de nachtelijke uren uitgevoerd.

Voorbereidingen en uitvoering

AW Infrabouw is begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe wegcunet. Denk hierbij aan het maaien en frezen van de bestaande bermen. Vervolgens zijn wij op HRL gestart met het ontgraven van het nieuwe cunet, wat in twee ploegen gebeurde. Eén ploeg bestaat uit een rupskraan, grondwerker en drie vrachtwagens t.b.v. het grondtransport. Alle vrijkomende grond is namelijk afgevoerd naar het depot van de opdrachtgever. Enkele dagen later zijn er nog eens twee ploegen gestart. Deze ploegen hebben de werkzaamheden op HRR opgestart, welke in twee vakken was verdeeld. Nadat door AW Infrabouw het cunet was ontgraven en ingemeten, is de funderingslaag van menggranulaat en asfalt aangebracht. Als laatste zijn de bermen afgewerkt en ingezaaid. Ook dit is in de nachtelijke uren met twee ploegen uitgevoerd. Een ploeg bestond uit een mobiele kraan, knijperwagen en grondwerker.

Werkzaamheden

In opdracht van Comol5 heeft AW Grond, Weg & Water voor de verbreding van de weg een aantal werkzaamheden uitgevoerd, namelijk:

 • Omzetten uitvoeringstekening in een 3D-gps machinebesturingsmodel;
 • Verzorgen nulmeting van het bestaande asfalt;
 • Inmeten bestaande hoogte middenberm;
 • Maaien en frezen van de bestaande middenberm;
 • Ontgraven cunet t.b.v. verbreding rijstroken;
 • Vervoeren vrijgekomen grond naar depot Comol5;
 • Inmeten gegraven cunet i.v.m. aantonen werkzaamheden middels keuringslijsten;
 • Verzorgen nucleaire verdichtingsmetingen van het grondlichaam;
 • Opschonen bermen van menggranulaat na verhardingswerkzaamheden.
 • Verdichten, afwerken en inzaaien bermen.

Nachtelijke werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn in de nachtelijke uren uitgevoerd. Onze effectieve uitvoeringstijd per nacht was gemiddeld van 23:30 uur tot 04:30 uur. Iedere nacht dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd door AW Infrabouw, was een afsluiting van twee rijbanen noodzakelijk om de veiligheid van ons personeel te kunnen garanderen. Comol5 heeft de vergunningen hiervoor geregeld bij Rijkswaterstaat, zodat AW Infrabouw zelf afstemming kon houden met de begeleider van de verkeersafzettingen.

Leuke weetjes…

 • In de piek voor fase 1 (cunet graven) waren we actief met: 6 rupskranen, 6 grondwerkers en 20 vrachtwagens.
 • In de piek voor fase 2 (bermen afwerken) waren we actief met: 3 mobiele kranen, 3 grondwerkers en 3 knijperwagens.
 • In 10 nachten is er 5.500 meter cunet gegraven.
 • In 7 nachten is er 5.500 meter berm afgewerkt.

Met elkaar kunnen we zeggen dat de werkzaamheden naar volle tevredenheid van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

Opdrachtgever
Comol5