skip to Main Content

SDG 1: Beëindig armoede overal en in alle vormen

De eerste SDG gaat over het beëindigen van honger. Volgens dit Duurzame Ontwikkelingsdoel mag niemand in 2030 nog in extreme armoede, onder de grens van $1,90 dollar per dag, leven. In 2012 leefde bijna 13% van de wereldbevolking nog onder deze grens. In een voorlopige schatting zet de Wereldbank het percentage in 2018 op 8,6 procent.

Sociale zekerheid en economische middelen

De SDG gaat verder dan alleen zorgen dat armoede de wereld uitgaat. Alle landen moeten zich inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid zodat werkelozen terug kunnen vallen op dit systeem. Daarnaast moet iedereen, vooral arme en kwetsbare mensen, recht hebben op economische middelen zoals land en microfinanciering en moet ervoor gezorgd worden dat arme mensen minder kans hebben om geraakt te worden door natuurrampen en sociale en economische crisis.

Omschrijving en indicatoren volgens de Verenigde Naties

De officiële omschrijving van het Duurzame Ontwikkelingsdoel is als volgt. Doel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

Om de voortgang te monitoren is door de VN een lijst van indicatoren vastgesteld.

1.1. Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen.

1.2. Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, om programma’s en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen.

1.3. Solide beleidskaders creëren op nationaal, regionaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het genderbeleid, om de versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van de armoede.

1.4. Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

1.5. Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren.

1.6. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering.

1.7. Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken.

Bron: SDG Nederland 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.