skip to Main Content

SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, dynamisch en duurzaam

SDG 11 gaat over duurzame steden en gemeenschappen. De helft van de wereldbevolking woont in de stad en er wordt verwacht dat in 2030 bijna 60 % in stedelijk gebied woont. De verstedelijking neemt vooral plaats in ontwikkelingslanden, maar helaas worden sloppenwijken ook gezien als ‘stedelijke gebied’. Er wonen nu al 823 miljoen mensen in sloppenwijken en dat aantal zal blijven groeien.

Terugdringen van energieconsumptie en carbon emissies

Steden kunnen een groot verschil maken, ze zijn goed voor zo’n 60-80 % van alle energieconsumptie en zo’n 75% van de carbon emissies. Het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid worden op de proef gesteld door de snelle verstedelijking. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie en transport.

Omschrijving en indicatoren volgens de Verenigde Naties

De officiële omschrijving van het Duurzame Ontwikkelingsdoel is als volgt. Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Om de voortgang te monitoren is door de VN een lijst van indicatoren vastgesteld.

11.1 Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren.

11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen

11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.

11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties.

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.

11.a Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.

11.b Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie, doeltreffendheid van hulpbronnengebruik, mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.

11.c De minst ontwikkelde landen steunen, ook via financiële en technische bijstand, in het opbouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale materialen.

Bron: SDG Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.