skip to Main Content

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. Dit zal alleen maar toenemen.

Smeltend Poolijs en kwetsbare armen

Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Dit zorgt ervoor dat het Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken omdat zij vaak afhankelijk zijn van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

Fossiele energiebronnen moeten vervangen worden door duurzame energie om onder de 2 graden opwarming te blijven. Het is ook belangrijk dat ontwikkelingslanden zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Omschrijving en indicatoren volgens de Verenigde Naties

De officiële omschrijving van het Duurzame Ontwikkelingsdoel is als volgt. Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Om de voortgang te monitoren is door de VN een lijst van indicatoren vastgesteld.

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

13.a De verbintenis uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken.

13.b Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Bron: SDG Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.