skip to Main Content

SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Op het gebied van onderwijs is de laatste jaren veel verbeterd. 91% van de kinderen in ontwikkelingslanden gaan naar de basisschool en het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen 19 jaar gehalveerd. Echter gaat in conflictgebieden de helft van de kinderen niet naar school en kunnen 103 miljoen jongeren niet lezen of schrijven. Deze SDG stelt dat in 2030 alle kinderen in de wereld zowel de basis- als de middelbare school moeten kunnen afmaken. Daarnaast moet iedereen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch en hoger onderwijs.

Kwantiteit en de kwaliteit van onderwijs

Behalve dat iedereen toegang moet krijgen tot onderwijs, is kwaliteit van het onderwijs ook belangrijk bij dit Duurzame Ontwikkelingsdoel. Alle scholieren moeten kennis en vaardigheden opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap moeten gepromoot worden door scholen. Om te zorgen dat scholen en docenten dit gaan doen, moet er meer aandacht uitgaan naar het opleiden van bekwame docenten in ontwikkelingslanden.

Omschrijving en indicatoren volgens de Verenigde Naties

De officiële omschrijving van het Duurzame Ontwikkelingsdoel is als volgt. Doel 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Om de voortgang te monitoren is door de VN een lijst van indicatoren vastgesteld.

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs.

4.3 Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit.

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

4.5 Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties.

4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

4.b Tegen 2020 het aantal studiebeurzen wereldwijd en substantieel verhogen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en de Afrikaanse landen, voor toegang tot het hoger onderwijs, met inbegrip van beroepsopleiding en programma’s omtrent informatie en communicatietechnologie, techniek, ingenieurswezen en wetenschappen, in ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden.

4.c Tegen 2030 op aanzienlijke wijze de toevloed verhogen van gekwalificeerde leraren, ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten.

Bron: SDG Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.