skip to Main Content

SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Deze SDG staat voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ondanks dat het een mensenrecht is, worden vrouwen en meisjes nog steeds vaak achtergesteld ten opzichte van mannen en jongens. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel moet zorgen dat in 2030 iedereen gelijke rechten heeft op faciliteiten zoals educatie, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten mannen en vrouwen in 2030 gelijk vertegenwoordigd zijn in de politieke en economische besluitvorming.

Positie van vrouwen

De afgelopen jaren is de positie van meisjes en vrouwen verbeterd. In Zuidelijk Azië gingen er eerst 74 meisje per 100 jongens naar de basisschool. In 2012 was dit aantal gelijk. Toch zijn er nog veel sprongen te maken. Zo komen steeds meer vrouwelijke politici bij, maar vormen mannen nog steeds de meerderheid. In Noord-Afrika is minder dan een of de vijf betaalde banen, buiten de agrarische branche, van vrouwen.

Gelijke rechten

Landen dienen een specifiek beleid te maken en wetten aan te nemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Er moet een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel en kind huwelijken.

Omschrijving en indicatoren volgens de Verenigde Naties

De officiële omschrijving van het Duurzame Ontwikkelingsdoel is als volgt. Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Om de voortgang te monitoren is door de VN een lijst van indicatoren vastgesteld.

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting.

5.3 Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.

5.4 Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is.

5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

5.6 Verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties.

5.a Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met nationaal recht.

5.b Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere zelfredzaamheid van vrouwen.

5.c Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de zelfredzaamheid van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus.

Bron: SDG Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.